Asmens duomenų apsauga

     Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija (toliau Direkcija) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Direkcijoje būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau- BDAR), Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau -ADTAĮ) ir kitais teisės aktais.

     Direkcija, tvarkydama jai patikėtus ar iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais: asmens duomenis tvarko laikantis BDAR įtvirtintų principų; tvarko asmens duomenis teisėtai, tiksliai, sąžiningai, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas ir saugumas; užtikrina, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys; užtikrina, kad asmens duomenys nebūtų tvarkomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

     Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną Gintą Simonavičienę klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą el. paštu   G.Simonaviciene@kamanos.lt Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar  Lietuvos Respublikos teisės.

     Asmens duomenų tvarkymo Direkcijoje apimtį ir tikslus, asmens duomenų tvarkymo taisykles, duomenų subjektų teises, prašymo dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje tvarką nustato:

     Asmens duomenų tvarkymo Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje taisyklės

    Automatinių vaizdo kamerų tvarkos aprašas

     Nesutikdami su direkcijos sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, Faks. (8 5) 261 9494, El. p. ada@ada.lt). 

     https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo


Paieška
Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Pušų g. 2, Akmenės 2-as k. 85354 Akmenės rajonas Tel./faksas +370 425 59285 El paštas: info@kamanos.lt

Renginiai

<< birželis, 2023 >>
PATKPŠS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930