Nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1238
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. 1181
redakcija)
 

KAMANŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO NUOSTATAI

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS

1. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) nustato Kamanų valstybinio gamtinio rezervato (toliau vadinama – rezervatas) steigimo tikslus, numato rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, reglamentuoja veiklą šiose teritorijose.
2.  Nustatoma rezervato buferinės apsaugos zona, kurios paskirtis – sumažinti neigiamą veiklos poveikį rezervatui, išsaugoti šios teritorijos vizualinę aplinką.
3.  Rezervato ir jo buferinės apsaugos zonos apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), šie Nuostatai ir kiti teisės aktai.
4.  Rezervato žemė yra išimtinė valstybės nuosavybė.

 

II. REZERVATO STEIGIMO TIKSLAI

5.  Rezervato steigimo tikslai yra šie:
5.1.  išsaugoti Kamanų pelkę – didžiausią ir vertingiausią Šiaurės Lietuvoje molingųjų lygumų pelkinį kompleksą su vidaus sausmėmis (salomis ir pusiasaliais), klampynių supamomis pelkių akimis bei ežerokšniais ir pelkę supančius miškus, taip pat būdingą ir retą augaliją, grybiją ir gyvūniją;
5.2.  išsaugoti rezervato ekosistemų stabilumą ir natūralią jų raidą;
5.3.  atkurti veiklos pažeistus teritorinius gamtos paveldo kompleksus ir objektus;
5.4.  organizuoti nuolatinius gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją apie rezervato gamtinės aplinkos komponentų būklę ir pokyčius;
5.5.  vykdyti ekologinį švietimą, propaguoti teritorinius gamtos paveldo kompleksus ir objektus.

 

III. VEIKLOS REZERVATE REGLAMENTAVIMAS

6.  Rezervato apsaugos ir naudojimo reglamentai nustatomi rezervato tvarkymo plane (planavimo schemoje) (toliau vadinama – rezervato tvarkymo planas), kurį tvirtina aplinkos ministras.

7.  Rezervate leidžiama vykdyti tik šią veiklą:
7.1.  tirti ir stebėti natūralių gamtinių procesų eigą;
7.2.  atkurti veiklos pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas ir objektus;
7.3.  statyti statinius, kurių reikia rezervato steigimo ir veiklos tikslams įgyvendinti;
7.4.  vykdyti retųjų augalų ir gyvūnų rūšių bei bendrijų apsaugos ir tvarkymo priemones;
7.5.  vykdyti sanitarines priemones epizootijų atvejais, taip pat būtinas priešgaisrines priemones, prižiūrėti esamus kelius ir kvartalines linijas, gesinti gaisrus;
7.6.  įrengti pažintinius takus;
7.7.  įgyvendinti kitas rezervato steigimo tikslus atitinkančias priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane.
8.  Lankytis rezervate leidžiama tik turint Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau vadinama – Direkcija) išduotą leidimą arba lydint Direkcijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams:
8.1. vykdant priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane;
8.2. gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų tikslais, atitinkančiais rezervato steigimo tikslus, mokslo įstaigų specialistams, kurių darbo sritis susijusi su gamtos tyrimais, rinkti gamtinę medžiagą ir duomenis, stebėti gamtinę aplinką;
8.3. studentų ir moksleivių grupėms ir jų vadovams mokomųjų praktikų metu mokomaisiais tikslais tirti ir stebėti gamtą nepaimant gamtinės medžiagos tyrimams;
8.4. lankytojų grupėms ar pavieniams asmenims tikpažintiniais takais – susipažinti su rezervate saugomais gamtos kompleksais ir objektais nepaimant gamtinės medžiagos.
9. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali vykdyti gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus rezervate tik vadovaudamiesi mokslo, mokymo ar kitų institucijų patvirtintomis ir su Direkcija suderintomis tyrimų programomis. Baigus vykdyti tyrimus ir stebėjimus, vienas parengtos ataskaitos egzempliorius pateikiamas Direkcijai.
10. Leidimai lankytis rezervate įgyvendinant priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane, gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų, mokomaisiais, pažintiniais tikslais yra nemokami. Šių leidimų blanko formą tvirtina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba). Leidimus išduoda Direkcija, vadovaudamasi lankymosi valstybiniuose rezervatuose tvarka, kurią nustato Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.
11. Neturintiems Direkcijos leidimo arba nelydimiems Direkcijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų asmenims (išskyrus Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bei pareigūnus, vykdančius kontrolę pagal kompetenciją, nustatytą teisės aktuose) draudžiama būti rezervate.
 

IV. VEIKLOS REZERVATO BUFERINĖS APSAUGOS ZONOJE REGLAMENTAVIMAS

12. Rezervato buferinės apsaugos zonoje draudžiama:
12.1. įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus;
12.2. keisti hidrologinį režimą;
12.3. naudoti trąšas ir pesticidus ne žemės ūkio naudmenose;
12.4. vykdyti pagrindinius plynuosius kirtimus 300 metrų pločio juostoje aplink rezervatą.
13. Rezervato buferinės apsaugos zonos apsaugos ir naudojimo reglamentai nustatomi rezervato tvarkymo plane.
14. Rezervato buferinės apsaugos zonoje gamtinių išteklių naudojimas verslo tikslais, karinės pratybos, masinių renginių organizavimas turi būti suderinti su Direkcija.

 

V. VEILKOS REZERVATE ORGANIZAVIMAS

15. Veiklą rezervate organizuoja Direkcija, kuri yra biudžetinė įstaiga. Direkcijos steigėjo funkcijas vykdo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Direkcija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitų banke.
16. Direkcijai vadovauja rezervato direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka.
17. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę rezervate pagal kompetenciją vykdo saugomų teritorijų valstybės pareigūnai.
18. Nuolatinius gamtos tyrimus ir stebėjimus rezervate vykdo Direkcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vadovaudamiesi Direkcijos veiksmų planu ir Rezervato gamtos tyrimų programa.

 

VI. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

19. Fiziniai ir juridiniai asmenys rezervate ir jo buferinės apsaugos zonoje privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, šiuose Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, taip pat rezervato tvarkymo plane.
20. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Nuostatų reikalavimus, traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
____________________
 
Nauja nutarimo priedo redakcija nuo 2004 m. rugsėjo 22 d.:
Nr. 1181, 2004-09-16, Žin., 2004, Nr. 141-5163 (2004-09-21)

Kamanų valstybinio rezervato direkcijos nuostatai patvirtinti 2017 m gruodžio 28 d. įsakimu Nr. V-264 (redakcija)
Kamanų valstybinio rezervato direkcijos nuostatai patvirtinti 2006 m sausio 16 d. įsakimu Nr. 9V

Kamanų valstybinio rezervato direkcijos nuostatai.


Paieška
Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Pušų g. 2, Akmenės 2-as k. 85354 Akmenės rajonas Tel./faksas +370 425 59285 El paštas: info@kamanos.lt

Renginiai

<< birželis, 2020 >>
PATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930